Regulamin / RODO

REGULAMIN

 

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.                USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

III.             WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

IV.             SPOSOBY PŁATNOŚCI

V.                KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

VI.             WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

VII.          POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I GWARANCYJNE

VIII.       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

IX.             POLITYKA PRYWATNOŚCI

X.                POLITYKA COOKIES

XI.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hurtownia.promaster.pl prowadzony jest Promaster sp. z o.o. z siedzibą: 21-100 Lubartów, Trzciniec 20 A, wpisanej do  KRS pod numerem 1009973, posiadającej nr NIP: 7141887291 oraz nr  REGON: 060509850, posługującej się adresem poczty elektronicznej biuro@promaster.pl, numery telefonów: 81-854-15-96 lub 81-852-65-02, Fax : 81-852-65-03

2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującego prawa pierwszeństwo mają te przepisy.

3.      Definicje:

a.       DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

c.       FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

d.      KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

e.       KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

f.       PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

g.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

h.      REGULAMIN – niniejszy regulamin, określający zasady wykonania umowy sprzedaży.

i.        SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Krzysztof Symbor, Przemysław Marzec, Radosław Niedziela działający jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą Promaster S.C. Krzysztof Symbor, Przemysław Marzec, Radosław Niedziela z siedzibą: 21-100 Lubartów, Trzciniec 20 A, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej nr NIP: 7141887291, oraz nr  REGON: 060509850, posługującej się adresem poczty elektronicznej biuro@promaster.pl, numery telefonów: 81-854-15-96 lub 81-852-65-02 Fax : 81-852-65-03.

j.        USŁUGOBIORCA – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą korzystający z Usługi Elektronicznej. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

k.      SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.promaster.abstore.pl.

l.        REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

m.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

a.       ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
  1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu pola Rejestracja. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer NIP, numer REGON adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
  2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola Zamawiam – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), numeru NIP, numeru REGON, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 3. Konto w Sklepie Internetowym świadczone jest przez czas nieoznaczony.
 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu jest ceną netto i powiększona zostanie o podatek od produktów i usług według obowiązujących stawek.
 3. Cena nie uwzględnia kosztów  dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega możliwość udzielenia Klientom, którzy dokonują regularnych i hurtowych zamówień rabatów oraz indywidualną możliwość negocjowania cen. Wysokość rabatów jest ustalana przez Sprzedawcę indywidualnie.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
  1. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówień dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy i przesłanie go do sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania.
  2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Wyjątek stanowi przerwa techniczna podczas przeprowadzania inwentaryzacji.
  3. Rejestracja i założenia konta jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
  4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
  5. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami, przeliczanie wartości zamówienia oraz zmiany ilości dodanych produktów.
  6. Przy Produktach widoczne są dwa pola dotyczące dostępności:

-  Dostępny”: Artykuł znajduje się na magazynie

-  Na Zamówienie”: Brak artykułu w magazynie - W tym przypadku należy ustalić indywidualnie możliwy termin dostawy produktu.

  1. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie towary, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
  2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i prawidłowo poda wszystkie niezbędne dane takie jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), numeru NIP, numer REGON, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres dostawy zamówienia.
  3. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
  4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
  5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie III podpunkcie 4 literze i zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,  przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie III podpunkcie 4 literze i, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
  7. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje fakturę VAT pro forma, na podstawie której zobowiązany jest dokonać płatności lub fakturę VAT z odroczonym terminem płatności. Faktura vat zostanie wysłana wraz z przesyłką lub będzie przesłana na adres e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.
  8. Faktury oraz dokumenty dołączone do przesyłek znajdować się będą zawsze pod listem przewozowym, naklejonym bezpośrednio na przesyłkę.
 1. W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 2. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku opóźnienia się Klienta z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży lub gdy sytuacja prawna lub finansowa Klienta może powodować problemy z dokonaniem przez niego płatności w przyszłości.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieznacznych odstępstw w kolorystyce i wyglądzie Produktów.
 4. Sprzedawca zastrzegamy sobie także możliwość dostarczenia Produktów o innych parametrach niż wskazanych w Zamówieniu. Parametry i opisy Produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy żadnych roszczeń Klienata, jeżeli nie mają wpływu na właściwości Produktów.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, od momentu zatwierdzenia zamówienia, jeśli klient posiada ustalony, odroczony termin płatności. W przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.

 

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Płatność może zostać dokonana przy pomocy jednego z poniżej wymienionych sposobów:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.
  3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku:
   BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBARTOWIE
   Numer rachunku: 05 8707 0006 0034 3400 2000 0002
   Klient proszony jest o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu
 2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

 

V. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.  
  2. Odbiór w oddziale firmy DPD Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  3. Odbiór osobisty pod adresem:  – Trzciniec 20 A, 21-100 Lubartów w Dniach Roboczych w godzinach od 08:00 do 16:00. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
  4. Dostawa przy użyciu środków transportu Sprzedawcy.
 4. Przesyłki kurierskie realizowane są za pośrednictwem DPD Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 5. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wyliczane są na podstawie poniższego cennika.

 

PRZEDZIAŁ WAGOWY

PACZKA ZWYKŁA

(Przelew / Przedpłata )

PACZKA POBRANIOWA

(Płatność przy odbiorze)

do 31 KG

19,00  BRUTTO

23,00  BRUTTO

     
     

10 - 20 KG

24,00  BRUTTO

28,00  BRUTTO

20 - 31 KG

25,00  BRUTTO

29,00  BRUTTO

31 - 50  KG

55,00  BRUTTO

59,00  BRUTTO

Od 50 - 300 KG

147,50 BRUTTO

155,00 BRUTTO

Wszystkie przesyłki przekraczające 50 kg wysyłane będą na palecie (regulamin przewoźnika)

 

Podane ceny w tabeli usług podstawowych są cenami brutto (zawiera podatek Vat 23%). Przesyłki niestandardowe wyceniane są osobno według regulaminu i cennika przewoźnika.

 

Dodatkowe usługi firmy kurierskiej DPD:  

Doręczenie następnego dnia roboczego

DO GODZINY 9:30

+ 74 PLN (należy doliczyć do ceny podstawowej)

- Od 1.11 do 1.03 usługa realizowana do 10:30

Doręczenie następnego dnia roboczego

DO GODZINY 12:00

+ 37 PLN  (należy doliczyć do ceny podstawowej)

Doręczenie następnego dnia roboczego

NA WYBRANĄ GODZINĘ   (+/- 20 minut)

+ 37 PLN (należy doliczyć do ceny podstawowej)

- W przedziale godzinowym 10:30 -16:00

Doręczenie przesyłki w dni robocze

W GODZINACH 17:00 – 19:00

+ 19 PLN (należy doliczyć do ceny podstawowej)

DORĘCZENIE PRZESYŁKI W SOBOTĘ

W GODZINACH 8:00-17:00

+ 19 PLN (należy doliczyć do ceny podstawowej)

Podane ceny w tabeli usług dodatkowych są cenami brutto (zawiera podatek Vat 23%)

 1. Przy zakupie Produktów z działu Części AGD powyżej 1000 zł netto Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy pod warunkiem, że przesyłka nie będzie przesyłką gabarytową (powyżej 2m długości), a waga przesyłki nie przekroczy 31 kg.
 2. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt jest gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w sposób określony w pkt V podpunkcie 7.
 2. Wydanie towaru następuje w momencie, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia, Sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju lub w momencie odbioru towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Jeżeli Sprzedawca przesyła Produkt do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, ma obowiązek dokonać wszelkich czynności potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Dokonanie przez Klienta odbioru towarów bez zbadania przesyłki powoduje utratę roszczeń z tytułu rękojmi.
 5. Istnieje możliwość dostarczenia bezpłatnie zamawianych produktów środkiem transportu firmy Promaster sp. z o.o. Dostawy odbywają się systematycznie w wyznaczone dni i określone miejscowości lub odpłatnie na indywidualne ustalenia z Kupującym.
 6. Sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z tytułu przygotowania oraz zapakowania produktów do wysyłki lub odbioru.  

 

VI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@promaster.pl lub też pisemnie na adres: 21-100 Lubartów, Trzciniec 20 A. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I GWARANCYJNE

 

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  1. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@promaster.pl lub też pisemnie na adres: 21-100 Lubartów, Trzciniec 20 A, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
  2. Koszt dostawy reklamowanego produktu do Sprzedającego pokrywa Kupujący.
  3. Zaleca sią podanie w opisie reklamacji dokładny opis wady towaru, dzień powstania uszkodzenia oraz numer dokumentu i datę zakupu. 
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
  5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do wymiany reklamowanych Produktów na wyroby wolne od wad lub do usunięcia wady w terminie uzgodnionym przez strony.
  6. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.
  7. W razie bezpodstawnej reklamacji jakościowej rzeczywiste koszty jej sprawdzenia przez Sprzedawcę ponosi Kupujący.
  8. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy Kupujący nie zawiadomi go o wadach w terminie 7 dni od dnia dostarczenia towaru.
  9. Poddanie Produktu jakiejkolwiek obróbce, pomieszaniu i/lub połączeniu z innym produktem skutkuje całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.
  10. Wszelkie niezgodności w otrzymanym towarze należy zgłaszać nie później niż do 7 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@promaster.pl lub też pisemnie na adres: 21-100 Lubartów, Trzciniec 20 A.
  2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.
 4. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Do postępowania z tytułu gwarancji stosuje się odpowiednio postawienia dotyczące postępowania reklamacyjnego.

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@promaster.pl lub też pisemnie na adres: 21-100 Lubartów, Trzciniec 20 A, pod warunkiem, że przedmiot umowy jest kompletny, nieuszkodzony i nieużywany.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5.  Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Zwrotu lub wymiany zakupionego towaru można dokonać wysyłkowo na adres: 21-100 Lubartów Trzciniec 20 A  lub osobiście.
 6.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu.
 7. Klient ponosi wszystkie koszty jakie poniósł Sprzedawca w związku z przystąpieniem do realizacji umowy oraz koszty zwrotu Produktu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży: Produktów doręczanych Klientowi za pomocą przesyłki kurierskiej pobraniowej, Produktów które zostały sprowadzone na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta i nie są Produktami bieżącej sprzedaży, Produktów elektronicznych typu moduły, sterowniki, termostaty, termometry itd. po ich podłączeniu lub użyciu.
 9. Wystawienie korekty do Faktury Vat następuje w momencie faktycznego zwrotu towaru do siedziby Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca dokona zwrotu ceny na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego, chyba że Klient wskaże inny sposób w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Produktu.

 

IX POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015, poz. 2135 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r. Dz.U z 2013 r., poz. 1422, ze zm.).

2.      Usługodawca dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i technicznym wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3.      Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4.      Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Klientów danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

5.      Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz rejestracji Konta Klienta.

6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza. Klient ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą wysyłając e-mail na adres: biuro@promaster.pl, bądź listownie na adres: Trzciniec 20 A, 21-100 Lubartów.

 

X POLITYKA COOKIES

 

1.      Do obsługi transakcji w sklepie internetowym, Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies. Stosowane przez Administratora pliki typu cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

2.      Plikami typu cookies są to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Klienta na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Klienta oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3.      Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu w celu:

a.       utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu) bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

b.      dostosowania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających ze Sklepu,

c.       zabezpieczenia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu,

d.      tworzenia statystyk oglądalności podstron.

4.      Klient  może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików typu cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików typu cookies w Urządzeniu Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików typu  cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików typu cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików typu cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.      Klient może w każdej chwili usunąć pliki typu cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

6.      Ograniczenie stosowania plików typu cookies, może spowodować, że korzystanie ze Sklepu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików typu cookies.

7.      Sklep internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

a.       stałe,

b.      analityczne,

c.       zewnętrzne

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2.  Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  1.Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z przesłaniem zapytania są wspólnicy spółki cywilnej PROMASTER S.C. tj. Krzysztof Symbor , Przemysław Marzec oraz Radosław Niedziela .

  2.Współadministratorzy wspólnie realizują ciążące na nich obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych.

  3.Współadministratorzy wyznaczyli spośród siebie Koordynatora ds. ochrony danych osobowych pełniącego m.in. rolę punktu kontaktowego dla osób , których dane dotyczą .Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych jest Radosław Niedziela , z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: radek@promaster.pl

  4.Dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na skierowane zapytanie , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F ). Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie , podtrzymanie relacji )

  5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe dane na podstawie zawartej ze współadministratorami  umowy powierzenia przetwarzanych danych osobowych , a także podmioty upoważnione do  odbioru danych na podstawie przepisów prawa .

  6.Dane osobowe ujawnione podczas kierowanego zapytania przechowuje się do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , nie dłużej jednak niż 2 lata od dnia zapytania.

  7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych , osobie , której dane dotyczą przysługują następujące prawa ;

·         Prawo  dostępu do treści danych , prawo do sprostowania danych , prawo do usunięcia danych , prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu

·         Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) w przypadku uznania , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8.Podanie danych jest dobrowolne , jednak niezbędne dla celu przetwarzania wskazanego w pkt. 4 powyżej .